Aigina Stasidi 400Πρό ἡμερῶν δημοσιεύτηκε ἕνα κείμενο τοῦ κ. Ἀριστείδη Χατζῆ καθηγητοῦ Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμῶν στό Ἐθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί μέλος τῆς ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021» στό ὁποῖο ὑποστηρίζει ὅτι, ὁ Ἰ.Καποδίστριας, τόν καιρό πού ἡ πανώλη ἔπληξε τήν Ὕδρα, ἔκλεισε τίς ἐκκλησίες.

Κατάπληξη μᾶς δημιουργεῖ πῶς ὁ κ.Καθηγητής ἐνῶ περιγράφει, μέ τρόπο ἀναλυτικό, τίς ἐνέργειες τοῦ Ἰ. Καποδίστρια, τοῦ ἀδελφοῦ του, Βιάρου Καποδίστρια, Ἐπιτρόπου Ὑγείας τοῦ νησιοῦ καί τοῦ διορισμένου στήν Ὕδρα γιατροῦ κ. Καλογερόπουλου, προσπερνᾶ ἐπιλεκτικά κάποια στοιχεῖα πού παρακάτω παραθέτουμε.

Οἱ ὁδηγίες πού ἔδωσε ὁ Βιάρος Καποδίστριας πρός τούς ὑγειονομικούς ὑπευθύνους τοῦ νησιοῦ τῆς Ὕδρας, ἔγγραφο μέ ἀριθμό 61 καί δημοσιεύονται στήν Γενική Ἐφημερίδα τῆς Ἑλλάδος στίς 23 Ἰουνίου 1828, εἶναι σαφείς:

«Γ΄. Ἅπαντες οἱ έφημέριοι καθεκάστης ἐφημερίας ἔχουσι χρέος νὰ σημειόνωσι τὴν ἄδειαν τοῦ ἐνταφιασμοῦ εἰς βιβλίον, τὸ ὁποῖον θέλει ἐπαριθμεῖται εἰς κάθε φύλλον, καί σφραγίζεται καὶ ὑπογράφεται ἐξ ἑνός τῶν Ὑγειοαστυνόμων, ὡς τό σχέδιον β’ («Σήμερον ἐνταφιάσθη ὁ ......... ἤ ἡ ........ κατά τήν ἔγγραφον ἄδειαν τοῦ Ὑγειοαστυνόμου ὑπ’ Ἀρ. .....»)

Εἰς τό αὐτό βιβλίον ὁ ἐφημέριος θέλει ἔχει χρέος νά σημειοῖ τά βαπτίσματα καί τά στεφανώματα κατά τά σχέδια ὑπ’ Ἀρ. ε’ («Σήμερον ἀνεδέχθη ἐκ τῆς ἁγίας κολυμβήθρας τό ...... ἄῤῥεν ..... ἤ θῆλυ ..... ὁ ...... ἤ ἡ ........ νομίμως γεννηθέν, ἤ γεννηθεῖσα παρά τῆς μητρός ....... καί παρά τοῦ ...... πατρός, καί ἦτον ἡμερῶν ...... ἤ μηνῶν, καί ὠνομάσθη .......») καί στ’ («Σήμερον μετά τήν ἔγγραφον ἄδειαν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Αἰγίνης, καί μετά τήν ἐξομολόγησιν καί μετάληψιν τῶν ἁγίων καί ἀχράντων μυστηρίων, συνέζευξα εἰς νόμιμον γάμον κατά τούς κανόνας τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν ἐκκλησίας τόν .......... καί τήν ............ ἤ εἰς πρῶτον, ἤ εἰς δεύτερον, ἤ εἰς τρίτον γάμον, καί παράνυμφοι τῆς αὐτῆς μυσταγωγίας ἦτον .......»).

Ὅπως ἀντιλαμβανόμαστε ἀπό τά ἀνωτέρω ἔγγραφα, στήν Ὕδρα τελοῦνταν κανονικά κηδείες, βαπτίσεις καί γάμοι. Εἰδικά γιά τό Μυστήριο τοῦ Γάμου προβλεπόταν οἱ νεόνυμφοι νά ἔχουν κοινωνήσει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Πῶς θά γίνονταν λοιπόν ὅλα τά παραπάνω καί εἰδικά τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἐάν οἱ Ἐκκλησίες ἦταν κλειστές;

Μέσα στον Ἰουνίο του 1828 ἔπαυσαν τά μέτρα καί ἀπεκατεστάθη ἡ ἐπικοινωνία μέ τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, ὅπως ἀναφέρεται στήν Γενική Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως: «Τά φρονίμως ληφθέντα καί ἀκριβῶς ἐκτελεσθέντα ἐν Ὕδρᾳ ὑγειονομικά μέτρα δέν ἐβράδυναν νά ἀποκαταστήσουν εἰς τήν προτέραν ἀσφάλειαν τήν ὑγείαν ἐκείνης τῆς νήσου. Ὅθεν παρελθουσῶν ἤδη τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν τῆς καθάρσεώς της, ἔλαβεν ἐλευθέραν συγκοινωνίαν μέ τά λοιπά ὑγιῆ μέρη τῆς Ἑλλάδος. Κατ’ αὐτήν τήν περίστασιν ὁ Ἔκτακτος Ἐπίτροπος τῶν Δυτικῶν Σποράδων ἐξέδωκε τήν ἑξῆς προκήρυξιν εἰς τήν νῆσον Ὕδραν. Μετ’ οὐ πολλάς δ’ ἡμέρας ἐξέρχεται καί ἡ νῆσος Σπέτσαι ἀπό τήν τεσσαρακοστήν τῆς προφυλάξεώς της, καθότι δέν συνέβη οὐδ’ εἰς αὐτήν τίποτε ἱκανόν νά μᾶς βάλῃ εἰς ἀμφιβολίαν περί τῆς ἐντελοῦς ὑγείας της.»

Ἀντίθετα ὁ κ.Χατζής ἀναφέρει ὅτι : «Στίς 5 Μαΐου ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε νά διατηρήσει τά ὑγειονομικά μέτρα προφύλαξης γιά ἀόριστο χρόνο, τηρώντας τα μέ μεγάλη αὐστηρότητα, ἰδιαίτερα στή θαλάσσια περιοχή μεταξύ τῶν δύο νησιῶν και τῆς Πελοποννήσου. ..»

Μᾶς παραθέτει καί μᾶς τονίζει ὅτι: «Αὐτό ἀποδεικνύεται μέ ἕναν ἀπό τούς πρώτους νόμους πού πέρασε ὁ ἴδιος τόν Αὔγουστο τοῦ 1828, ὅταν πιά ἡ ἐπιδημία βρισκόταν σέ ὕφεση. Στίς 20 Αὐγούστου τοῦ 1828 ἐξέδωσε Ψήφισμα «Περί ὑγειονομικῶν διατάξεων» (Ψηφ. 15/20.8.1828).» Αὐτό τό ψηφισμα δέν ἔγινε ὅμως ΠΟΤΕ νόμος τοῦ Κράτους διότι ΠΟΤΕ δέν δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως ὥστε νά ἔχει ἰσχύ ὡς νόμος τοῦ Κράτους. Τό ψήφισμα αὐτό, ἀκόμα καί ἄν ὑπάρχει, διότι καί αὐτό ἀμφισβητεῖται μιᾶς καί τό πρωτότυπο δέν ὑπάρχει, ἀλλά μόνο ἕνα αντίγραφο, γιατί δέν ἐνεργοποιήθηκε πρίν την επιδημία;

Εἶναι ἄξιο ἀπορίας πῶς ἕνας Καθηγητής, πού ἔχει ὡς σκοπό νά ἀναζητᾶ τήν ἀλήθεια καί τήν γνώση, νά ἀποσιωπᾶ κείμενα καί νά χρησιμοποιεῖ ἐπιλεκτικά κάποια ἄλλα.

Τά παραπάνω δέν τά γνωρίζει ὁ κ. Καθηγητής ὁ ὁποῖος τυγχάνει καί μέλος τῆς ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021»; Παραθέτει μέ λεπτομέρειες τά γεγονότα τῶν ἡμερῶν ἐκείνων καί δέν γνωρίζει τά προαναφερόμενα; Τί εἶναι αὐτό πού ὁδηγεῖ τόν κ. Χατζή νά θυσιάζει ἀκόμα καί τήν ἐπιστημονική του ἐγκυρότητα προκειμένου νά ἐπιτύχει τό ἐπιθυμητό γιά ἐκεῖνον, ἀποτέλεσμα; Ποιά εἶναι ἡ σκοπιμότητα ὅλων αὐτῶν; Τί θέλει νά πετύχει;

Μήπως προσπαθεῖ νἀ ἀλλοιώσει τά πραγματικά γεγονότα μέ τρόπο ἄγαρμπο καί ἀντιεπιστημονικό, ὥστε νά κάμψει τίς ἀντιστάσεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ πού τιμᾶ καί σέβεται τόν Ἰ.Καποδίστρια; Μήπως θέλει νά περάσει τό μήνυμα ὅτι, ἀφοῦ ὁ Καποδίστριας, πού τόσο τιμᾶτε καί σέβεστε, ἔκλεισε τίς Ἐκκλησίες ἐσεῖς γιατί ἀντιδρᾶτε; Ποιόν σκοπό ἄραγε ἐξυπηρετεῖ ὁ κ. Χατζής;

Αὐτό ὅμως πού προξενεῖ κατάπληξη εἶναι ἡ υἱοθέτηση αὐτῶν τῶν θέσεων ἀπό μέρους τῶν Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι χωρίς κἄν νά ἐξετάσουν τά γεγονότα, ἔτρεξαν νά καθησυχάσουν τούς πιστούς ὅτι, δέν πειράζει πού ἔκλεισαν οἱ Ἐκκλησίες, ἔχει ξαναγίνει.

Ὅλα τοῦτα μᾶς προξενοῦν σκέψεις καί ἀνησυχία γιά τά τεκταινόμενα καί θεωρήσαμε χρέος μας νά δώσουμε στή δημοσιότητα ὅλα τά στοιχεῖα, ἐπαρκῶς στοιχειοθετημένα καί τεκμηριωμένα. Πρέπει νά ξυπνήσουμε καί νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι οἱ Πολιτικοί ἀλλά καί πολλοί Ἐκκλησιαστικοί ἄρχοντες προσπαθοῦν νά μᾶς ἀποκόψουν ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας.

Νικόλαος Καρζῆς

Ἠλ/γος – Μηχ/κος ΕΜΠ

Έδημοσιεύθη στην έφημερίδα "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ" τήν 3 Ἀπριλίου 2020

 

«Μνήμη και Τιμή ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ του Ανθρώπου που προετοίμασε το ‘21» είναι ο τίτλος των φετινών εκδηλώσεων του Κέντρο UNESCO Ιονίου (27- 30/9/2019).

Παρασκευή 27/9/2019: 7.30 μ.μ. στην Ιόνιο Βουλή,
Ομιλία με θέμα: «Η Όμολογία Πίστεως’ του Μέτερνιχ κοι ο Καποδίστριας. Αποκαλύπτοντας την ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα του Μέτερνιχ όπως ο ίδιος την αποτύπωσε».
Ομιλητής ο Γεώργιος Σκλαβούνος, Ιστορικός- Ερευνητής. Προλογίζει και συντονίζει ο Πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Αθανάσιος Ευσταθίου.

Δευτέρα 30/9/2019: ώρα 10 π.μ. στην Ιερά Μονή της Πλατυτέρας Αρχιερατικό Μνημόσυνο εις μνήμην Ιωάννου Καποδίστρια που θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος .

Τις εκδηλώσεις πλαισιώνει η Χορωδία Κέρκυρας.

Συνδιοργανωτές Φορείς
Ιερά Μητρόπολις Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Ιόνιο Πανεπιστήμιο -Τμήμα Ιστορίας
Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας
Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας
ΤΕΕ Κέρκυρας
Εταιρεία Κέρκυρας Κέντρο Unesco Ιονίου

Ένα πορτραίτο του Ιωάννη Καποδίστρια σε ηλικία 38 χρόνων που έστειλε στην οικογένειά του από τη Ρωσία, κοσμεί το πρώτο σπίτι του μεγάλου Έλληνα πολιτικού, στο κτήμα Κουκουρίτσας στην Κέρκυρα, που λειτουργεί ως μουσείο.

Εγκαινιάστηκε το 2017 και οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη ζωή και τη σταδιοδρομία του Καποδίστρια στην Κέρκυρα, τη Ρωσία και άλλες χώρες αλλά και στο νέο ελληνικό κράτος, μέσα από αντικείμενα που ανήκαν στον ίδιο και την οικογένειά του αλλά και μέσα από την αλληλογραφία του και διάφορα κυβερνητικά έγγραφα.

Συνολικά πρόκειται για περίπου 400 αντικείμενα και τεκμήρια που ανήκαν στον Ιωάννη Καποδίστρια και στην οικογένειά του, ή αφορούν στο έργο του.

Εκτίθενται προσωπικά χρηστικά αντικείμενα του Κυβερνήτη, τιμητικά δώρα που έλαβε, παράσημα, βιβλία, έργα τέχνης και έγγραφα της Καποδιστριακής Περιόδου, καθώς και έπιπλα και οικοσκευή που είτε χρησιμοποίησε ο ίδιος είτε εμπλουτίστηκε από μεταγενέστερες γενιές της οικογένειας κατά την διαβίωσή τους στην Κουκουρίτσα.

kapodistrias.documentary

Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να δούμε την ρωσική ταινία- ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ώστε να αντιληφθούμε πως αποτυπώνεται η προσωπικότητα του Καποδίστρια στην ταινία.

«Με μια "ανάσα" φόβου, παρόμοιου με εκείνον που νιώθει κάποιος στις εξετάσεις, βρεθήκαμε στην αρχή της πρεμιέρας, και όμως πήραμε το "άριστα" από το κοινό του 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, με τα θερμά του χειροκροτήματα μετά την προβολή και τις πολλές ερωτήσεις και τοποθετήσεις ενδιαφέροντος που μας έκαναν» λέει στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Ρωσίδα Μαρία Ξινοπούλου, παραγωγός του δραματοποιημένου ρωσικού ντοκιμαντέρ «Ο σημαντικότερος Έλληνας της Ρωσικής Αυτοκρατορίας», που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.
«Η πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα του φεστιβάλ, που είναι πλέον παγκόσμια γνωστό και αγαπητό, ήταν για μας μεγάλη τιμή. Δεν είναι εύκολο να κάνεις μια ταινία για έναν εθνικό ήρωα Ελλάδας αλλά και σεβαστό πολίτη και διπλωμάτη της ρωσικής αυτοκρατορίας, με μια τεράστια συμβολή στη δομή και τη λειτουργία του κράτους της Ρωσίας. Οι Ρώσοι δεν τον ξέρουν ευρύτερα, ενώ η Έλληνες τον λατρεύουν, εδώ ήταν το δύσκολο για μας, να μην προσβάλλουμε την ιστορία της ζωής του Ιωάννη Καποδίστρια» εξομολογείται και συμπληρώνει: «Πιστεύω, η ταινία έγινε ένας ρωσικός ύμνος στον Έλληνα πολιτικό, διπλωμάτη και επιστήμονα».
Ο δούκας Ιβάν Αντόνοβιτς Καποδίστριας, όπως τον φώναζαν στη Ρωσία, είναι μια μοναδική μορφή στην ιστορία της Ρωσίας και της Ελλάδας. Ήταν στην υπηρεσία του Ρώσου αυτοκράτορα, από το 1809 και το 1815 και με απόφαση του Αλέξανδρου του Α' διορίστηκε Πρώτος Σύμβουλος για Εξωτερικές υποθέσεις της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.
Η σκηνοθέτης και σεναριογράφος του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ, Σβετλάνα Μουζιτσένκο, στη συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζει: «Παρόλο που ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν μία πολύ σημαντική προσωπικότητα τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Ρωσία, δεν είχαμε πολλά στοιχεία για αυτόν. Έπρεπε να έπιανα μια χορδή για να μπορέσω να τον αισθανθώ σαν άνθρωπο, να εμπνευστώ με την προσωπικότητά του. Σκέφτηκα στην ταινία να παρουσιάζουμε τη ρομαντική ιστορία της αγάπης του Ιωάννη Καποδίστρια για τη Ρωξάνδρα Στούρτζα, η οποία υπήρξε η μούσα του και η αγάπη του σε όλη του τη ζωή, καθώς και η ιδεολογική σύμμαχός του ως προς την υλοποίηση του κοινού τους ονείρου για την ανεξαρτησία της Ελλάδας».
Στην ερώτηση με ποια κριτήρια επέλεξαν τον ηθοποιό που αποδίδει τον Καποδίστρια, λέει : «Το βασικό ήταν να βρούμε ένα ευγενικό πρόσωπο, που να θυμίζει τον Καποδίστρια. Μετά από τεράστιο κάστινγκ με δεκάδες ηθοποιούς, καταλήξαμε στον Καζμπέκ Κομπίζοβ».
Ο "Καποδίστριας" δίπλα στον Καποδίστρια
Συμπληρώνει μια ανέκδοτη ιστορία: «Στα γυρίσματα στην Κέρκυρα, στο Μουσείο "Οικία του Κυβερνήτη", στο διάλειμμα, μια καθαρίστρια που είχε βάρδια, ήρθε κοντά στον Καζμπέκ- Καποδίστρια, τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε σιωπηλά με αινιγματικό χαμόγελο στην άλλη αίθουσα. Τον έφερε κοντά στο πορτρέτο του Καποδίστρια και ζήτησε να βγάλει φωτογραφία. Με έκπληξη είδαμε όλοι μας πως έμοιαζαν πολύ, και δεν ήταν μόνο τα πρόσωπα, ήταν όλη η ενεργεία, η αύρα... Εκεί κατάλαβα, πως έκανα την καλύτερη επιλογή του ηθοποιού...»
Ο αφηγητής στην ταινία, η οποία είναι γυρισμένη στη ρωσική γλώσσα, είναι ο γνωστός ηθοποιός ελληνικής καταγωγής της Ρωσίας, Ευκλείδης Κιουρτζίδης, που δεν κατάφερε να έρθει στο Φεστιβάλ λόγω υποχρεώσεων. Σε τηλεφωνική συνέντευξη είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η συμμετοχή μου στην ταινία για τον διάσημο συμπατριώτη μου έχει ιδιαίτερη σημασία. Νιώθω πως πήρα δύναμη ως Γκρεκ (Έλληνας), ως ηθοποιός και ως Ρώσος πολίτης. Η ταινία, πιστεύω, βοηθάει όλους μας, τους Έλληνες της Ρωσίας να νιώθουμε πιο δυνατή κοινότητα».
"Ερωτευμένη με Έλληνα σημαίνει ερωτευμένη με την Ελλάδα, το ελληνικό πολιτισμό"
Η Μαρία Ξινοπούλου, διευθύντρια της εταιρίας παραγωγής «Good Production» στη Μόσχα, λέει πως η ταινία αποτελεί για αυτήν ένα προσωπικό στοίχημα: «Δεν είμαι Ελληνίδα, αλλά πάνω από δεκαπέντε χρόνια σύζυγος του Έλληνα, του Ανέστη Ξινόπουλου, που είχε διατελέσει πρόεδρος του ελληνικού συλλόγου της Μόσχας. Ερωτευμένη με Έλληνα σημαίνει ερωτευμένη με την Ελλάδα, το ελληνικό πολιτισμό. Πάντα ήθελα να συμβάλω σε αυτό που λέγεται «διπλωματία της τέχνης του κινηματογράφου», λέει. Νιώθω πραγματικά ευτυχισμένη ότι πραγματοποιήθηκε το όνειρο μου. Ίσως, "μας βοήθησε" και ο Ιβάν Αντόνοβιτς Καποδίστριας», λέει με χαμόγελο. Τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ πραγματοποιήθηκαν στη Ρωσία και την Ελλάδα (Κέρκυρα και Ναύπλιο, Πρέβεζα) χάρη -όπως προσθέτει- στους χορηγούς: το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα του Ιβάν Σαββίδη και το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσίας.
Σοφία Προκοπίδου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια στην Κέρκυρα στις 10 Φεβρουαρίου 1776 τίμησε με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Ελβετική Πρεσβεία

sw facebook