Επιστολή του Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας Ιγνατίου προς τον Καποδίστρια για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα

 

Ἐπιστολή 1828 Ἰουλίου 13/25 ἐκ Πεισῶν

 

Περὶ τοῦ ἐρχομοῦ μου εἰς τὴν Ἑλλάδα χρειάζεται σκέψις. Εἶναι βέβαιον ὅτι εἴμαι ἰδιώτης διόλου; ὅτι δὲν ἔχω ἄλλας σχέσεις μὲ τὴν Ρωσσίαν, καὶ μὲ τὸ ἐτήσιον, τὸ ὁποῖον πολλὰ ἀκριβὰ ἠγόρασα, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς τῆς ἐπαναστάσεως ἐσυμβούλευσα τοὺς συμπρατριώτας μας νὰ προσπαθήσωσι μὲ ὅλους τοὺς τρὸπους νὰ κερδίσωσι τὴν εὔνοιαν καὶ συμπάθειαν τῆς Ἀγγλίας διότι εἶναι δύναμις ἥτις ἡμπορεῖ νὰ τοὺς ὠφελήσῃ καὶ νὰ τοὺς βλάψῃ, καὶ ὅτι ὅταν οἱ Ἕλληνες ἀφιέρωσαν τὴν τύχην τῆς πατρίδος των ἀποκλειστικῶς εἰς μόνην τὴν Ἑλλάδα, καὶ εἰς τὴν Εὐρὼπην, ἐγὼ ἐνέκρινα τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως καὶ τὴν ὑπεστήριξα γνωρίζοντας ὅτι ἡ Ρωσσία ὡς μὴ ἔχουσα ἰδιοτελεῖς σκοποὺς εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν θέλει ἐκ τούτου πειραχθῆ. Μ΄ ὅλα ταῦτα θεωροῦμαι ὡς Ρῶσσος, καὶ ἄν ἔλθω αὐτοῦ, θέλει στοχασθῆ ὅτι εἶναι σκοπὸς νὰ κάμωμεν τὴν Ἑλλάδα ἐπαρχίαν ῥωσσικὴν, καὶ πιθανόν περισσότερον νὰ βλάψω, παρὰ νὰ ὠφελήσω, καὶ μάλιστα τώρα ἐν ᾧ τὸ νέον Μινιστέρον τῆς Ἀγγλίας δὲν μᾶς ἔδωσεν ἀκόμη σημεῖα νὰ γνωρίσωμεν τὶ φρονεῖ περὶ Ἑλλάδος, καὶ ὁποῖα μέτρα θέλει λάβει εἰς ὅσα ἀποβλέπουν τὸ Γένος μας. Ὑποτάττω εἰς τὴν σοφίαν σας τοὺς στοχασμούς μου, καὶ ἐπειδὴ ἔχετε δοθέντα νὰ γνωρίζετε καλήτερα τὰ πράγματα, λάβετε μέτρα νὰ γενῇ ὁ ερχομός μου ἐν καιρῷ καὶ νὰ μὴ προξενηθῇ πολιτικῶς βλάβη. Ἐκτὸς τοὺτου ηὔξησε τόσον καὶ ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Μόστρα ὥστε θέλει χρειασθῆ ἕν πλοῖον διὰ νὰ τὴν μετακομίσω, καὶ αὐτοῦ τόπος διὰ νὰ φυλαχθῇ πρὸς καιρὸν ἕως οὗ νὰ τὸ συγχωρήσῃ ἡ περίστασις νὰ γενῇ κτίριον. Ἐξωδεύθησαν πολλὰ χρήματα εἰς αὐτὴν τὴν βιβλιοθὴκην, καὶ πολλοὶ κόποι. Μὲ χρήματα ὅσα πολλὰ καὶ ἄν ἐξοδευθῶ δὲν συσταίνεται τοιαύτη βιβλιοθήκη, καὶ πρέπει καὶ κατὰ τοῦτο νὰ παρθῶσι μέτρα, διότι θέλει χρησιμεύσει τὰ μέγιστα εἰς τὴν Ἑλλάδα. Τὸ νὰ εἴμαι πλησίον σας τὸ ἐπιθυμῶ, καὶ τὸ νομίζω εὐτυχίαν, καὶ μάλιστα ἄν ἤθελα ἠμπορέσει νὰ εἶμαι ὠφέλιμος κατὰ τι καὶ εἰς τὴν δούλευσιν τῆς Πατρίδος, καὶ νὰ σᾶς ἐλαφρώσω ἀπὸ τοὺς πολλοὺς κόπους. Μ΄ὅλον τοῦτο δὲν βλέπω ἀθῶον τὸ πράγμα, μὲ δίδει ὑποψίαν καὶ τὸ νέον μινιστέρον τῆς Ἀγγλίας. Ἔμαθα καὶ ὅσα ἐῤῥέθησαν εἰς τὴν Ἀγγλίαν εἰς τὴν ψευδῆ φήμην ὅτι ἀπεβλήθη ὁ Church, τὸ ὁποῖν δὲν έπαναλαμβάνω διότι τὰ ἀνεγνώσατε εἰς τὰς ἐφημερίδας, καὶ νομίζω χρέος μας νὰ μὴ δώσωμεν παραμικρὰν αἰτίαν ὑποψίας, ζηλοτυπίας καὶ ἀφορμῆς νὰ γενῇ παράβασις ἐξ αἰτίας μας εἰς τὴν συνθήκην τῆς 6 Ιουλίου. Ὅταν ὁ ἐρχομός μου δὲν πειράζει είς τὸ πολιτικὸν, καὶ τὸ γνωρίσετε ἡ ἐξοχότης σας, ὄντας ἐν τοῖς πράγμασι, τότε πρέπει νὰ ζητήσω τὴν ἄδειαν ἀπὸ τὴν Ῥωσσίαν, τὴν ὁποίαν καὶ μὲ τὴν δίδει ἐλπίζω τώρα ἐν ᾧ ἄλλοτε τὴν ἠρνήθησαν, διότι οὔτε ἔχουν εἰς τὸ ἑξῆς τὰς αὐτὰς αἰτίας, οὔτε ἔχουν χρείαν τῆς δουλεύσεώς μου, καὶ διότι ἡ δύναμίς των εἶναι πολλὰ μεγάλη, καὶ ὑλικῶς φθάνει νὰ κάμωσιν ὅ,τι θέλει καὶ διότι ὁ πόλεμος δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διαρκέσῃ διὰ τὸ ἀνόμοιον τῶν δυνάμεων καὶ θέλει τελειώσει ἐντὸς ὀλίγων μηνῶν μὲ ἐνδοξοτέραν συνθήκην ἀπὸ ἐκείνην τῆς Περσίας.

 

Πηγή: Κούκκου Ε. 1957.Ανέκδοται επιστολαί του μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας Ιγνατίου προς τον Καποδίστρια