Απόσπασμα επιστολής του Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας Ιγνατίου προς τον Καποδίστρια με λόγους παρήγορους και συμβουλές

 

Ἐπιστολή 1828 Ἰουλίου 18/30 ἐκ Πεισῶν

...

Ὁ ἅγιος Θεὸς ἄς σᾶς ἐνισχύῃ διὰ νὰ ἐκληρώσετε ἕν χρέος εὑάρεστον πρὸς αὑτὸν τὸν Θεόν, πρὸς τὴν πατρίδα καὶ εἰς τὴν ἐξοχότητά σας, διότι ἀνελάβετε τὸ μέγα καὶ ἐπίπονον ἐπάγγελμα, τὸ ὁποῖον, σᾶς ἐνεπιστεύθη ἡ Ἑλλὰς μὲ μόνον σκοπὸν νὰ τὴν ἐλευθερώσετε ἀπὸ τὴν ἀναρχίαν, καὶ νὰ δώσετε νόμους καὶ τάξιν, ὥστε νὰ ἠμπορῇ νὰ ὑπάρξῃ, καὶ νὰ λάβωσιν αἰτίαν καὶ αἱ ξέναι δυνάμεις νὰ γνωρίσωσι τοὺς Ἕλληνας ὡς ἔθνος αὐτόνομον, καὶ ἀνεξάρτητον, ὠφέλιμον εἰς τὴν Εὐρώπην ὡς κλάδος εὐρωπαϊκός, καὶ ὄχι ληστῶν κατοικίαν, καὶ νέα Ἀφρική.

Ἡ πρὸς τὸν Πατριάρχη ἀπόκρισις ἔγινε καλή. Οἱ συμπατριῶται μας γνωρίζουν, ὅτι ἐν ᾧ ἔγραφεν ἡ Παναγιότης του,καὶ ἡ Ἁγία Σύνοδος, ἥτο κλεισμένον τὸ εὐαγγέλιον, καὶ ἀνοικτὸν τὸ κοράνιον, καὶ ὅτι ἅλλοι τοῦς ὑπαγόρευαν μὲ τὴν μάχαιραν εἰς χεῖρας, καὶ ἔγραφαν ὅσα δὲν φρονοῦν, καὶ ὅσα δὲν ἤθελαν γράψει, ἄν ἧσαν ἐλεύθεροι.

...


Πηγή: Κούκκου Ε. 1957.Ανέκδοται επιστολαί του μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας Ιγνατίου προς τον Καποδίστρια