Ἐλέῳ Θεοῦ

Ἡμεῖς Ἀλέξανδρος ὁ Πρῶτος

Αὑτοκράτωρ καὶ Μονάρχης

Πάσης τῆς Ρωσίας

Πρὸς τὸν Μυστικὸν Ἡμῶν Σύμβουλον

Κόμητα Κάπο ντ’Ἴστρια.

Τὰς ἐξαιρετικὰς ὑμῶν ὑπηρεσίας καὶ τὴν σοφίαν εἰς τὴν διεκπεραίωσιν τῶν ἀνατεθεισῶν ὑμῖν ὑποθέσεων ἀναγνωρίζων Ἐγώ μέτ’ ἰδιατέρας εὐμενείας, σᾶς χαρίζω εἰς ἔνδειξιν αὐτῆς ἰππότην τοῦ παρασήμου τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νιέφσκη καὶ σᾶς συναποστέλλω τὰ διακριτικὰ τοὺτου, παραμένω πάντοτε πρὸς ὑμᾶς εὐμενής.

Ὁ ὑπογεγραμμένος διὰ τῆς ἰδίας χειρὸς τῆς Αὐτοῦ Αὐτοκρατορικῆς Μεγαλειότητος

Ἀλέξανδρος

Ἁγία Πετρούπολις

Μαρτίου 24 τοῦ 1817

Πηγή: Πρωτοψάλτη Εμμανουήλ 1973 Νέα Ιστορικά στοιχεία περί Ιωάννου Καποδίστρια  (εκ των ρωσικών αρχείων)