Επτάνησος Πολιτεία

 • Αποδοχή του διορισμού του ως Εκτ. Επιτρόπου της Λευκάδας

  Ο Καποδίστριας αποδέχεται την εντολή της Γερουσίας της Επτανήσου Πολιτείας να διοριστεί Έκτακτος Επίτροπος στη Λευκάδα ώστε να εμποδίσει την κατάληψη του νησιού απο τον Αλή πασά των Ιωαννίνων.

  Ενδεικτικό του ήθους του Καποδίστρια είναι η σεμνότητα με την οποία αποδέχεται αυτήν την μεγάλη τιμή και συνάμα δύσκολη αποστολή. Ζητεί μάλιστα να μην επιβαρυνθεί η Ιόνιος Πολιτεία τα έξοδα της παραμονής του αλλά να τα καλύψει ο ίδιος.

  Πρὸς τὸν Ἐκλαμπρότατον κύριον Γραμματέα τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

  Ὁ Ἐκτακτος Ἐπίτροπος Κόμης Καποδίστριας

  Ἐκλαμπρότατε, λίαν σεβαστέ Κύριε, Κύριε,

  Θὰ ὑπηρετήσω εἰς Ἁγίαν Μαύραν, ἀφοῦ οὕτως εἶναι ἀρεστὸν εἰς τὴν Ἐξοχωτάτην Γερουσίαν. Αἰσθάνομαι ὅτι αἱ δυνάμεις μου εἶναι ἀπεριορίστως κατώτεραι τῆς ὑπηρεσίας εἰς τὴν ὁποίαν ἐκλήθην. Δὲν θὰ παραλείψω ἐν τούτοις νὰ ἀσχοληθῶ μετ’ ἀκραιφνοῦς ζήλου καὶ μετὰ δραστηριότητος εἰς τὸ νὰ ἀνταποκριθῶ, τοὐλάχιστον κατὰ τὴν πρόθεσιν, ἐάν ὄχι διὰ τοῦ ἔργου, εἰς τὴν ἐμπιστοσύνην δι’ ἤς μὲ τιμᾷ ἡ Ἐξοχωτάτη Γερουσία μετὰ γενναιοφροσύνης.

  Προσφέρω ἐμαυτὸν εἰς τὴν δημοσίαν ὑπηρεσίαν ἐν Ἀγία Μαύρα καὶ ὡς ἐθελονταὶ προσφέρονται ὁ ἀδελφός μου Αὐγουστῖνος, ὁ νεαρὸς Σπυρίδων Καβάσιλας, ὁ νεώτερος Καραντινός, ὁ νεώτερος Βάρθης· καὶ γνωστοποιῶ ὅτι παρόμοιον αἴσθημα ἀγνῆς φιλοπατρίας ὑπάρχει, διὰ νὰ ὠθῇ περισσοτέρους τοῦ ἐνὸς Κερκυραίους νὰ προσφέρωνται ἐθελοντικῶς ὡς στρατιωτικοὶ ἐκεῖ ὅπου βεβαίως ὁ κίνδυνος καὶ ἡ σπουδαιότης τῆς δημοσίας ἀσφαλείας καθιστοῦν εὐγενεστέραν καὶ ἀξίαν μεγαλυτέρου σεβασμοῦ τὴν ἔντιμον ταύτην πρόθεσιν.
  Διὰ τὸν λόγον τοῦτον θὰ παραστήσω εἰς τὴν Ἐξοχωτάτην Γερουσίαν διὰ μέσου τῆς Ὑ. Ἐκλαμπροτάτης Αὐθεντίας ὅπως εἰς τὴν ἀποστολὴν τῆς τακτικῆς δυνάμεως περιληφθοῦν προηγουμένως οἱ ὑπερέχοντες τῶν ἄλλων εἰς τὸ νὰ προσφερθοῦν ἐθελοντικῶς καὶ ὅπως αὐξηθῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐθελοντῶν πυροβολητῶν, ὅσον θὰ εἶναι δυνατόν, χωρὶς νὰ παραμελήσῃ τὴν ἀρίστην ἐκλογήν.

  Εἰς τὴν λίαν τολμηρὰν προσπάθειαν νὰ δώσωμεν ὑπόστασιν εἰς τὴν συγκέντρωσιν τῆς Ἰονίου στρατιωτικῆς δυνάμεως τὰ πρῶτα ταῦτα μέτρα δύνανται νὰ εῖναι τῆς μεγαλυτέρας σημασίας.
  Ἐλπίζω ὅτι δύναμαι νὰ γνωστοποιήσω εἰς τὴν Ἐξοχωτάτην Γερουσίαν ὅτι καὶ εἰς ταύτην εἰσέτι τὴν περίστασιν ἀπὸ τῆς ἰδικῆς μου πλευρᾶς θὰ ἐπιζητηθῇ τὸ ἀνώτατον βραβεῖον τῆς δημοσίας εὐνοίας καὶ τῆς ὑψίστης ἐπιδοκιμασίας της. Ἐκ τούτου προέρχεται ὅτι θὰ θεωρήσω ὡς μεγίστην μου καλοτυχίαν, ἐάν διαρκούσης τῆς ἀποστολῆς μου ταύτης δυνηθῶ νὰ ὑπηρετήσω, χωρὶς νὰ καταφύγω διὰ τὴν παραμονήν μου εἰς τὴν βοήθειαν τῶν δημοσίων οἱκονομικῶν, τὰ ὁποία ἡ Ἐξοχωτάτη Γερουσία μοῦ ἐμπιστεύεται γενναιοφρόνως.
  Ἔχω τὴν τιμὴν να διαβεβαιώσω τὴν Ὑ. Ἐκλαμπροτάτην Αὐθ. περὶ τῆς ὑψηλῆς μου ἐκτιμήσεως καὶ ὑπολήψεως.


  Ὁ Ἔκτ.Ἐπίτρ. Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

  Πηγή : Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια, τόμ. Β’

 • Ο Ιωάννης Καποδίστριας διορίζεται ως Έκτακτος Επίτροπος της Κυβερνήσεως στη Λευκάδα

  Ο Αλη Πασάς των Ιωαννίνων θέλει να καταλάβει την Αγια Μαύρα (Λευκάδα) με την βοήθεια των Γάλλων.Η Γερουσία της Επτανήσου Πολιτείας αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και διορίζει τον Ιωάννη Καποδίστρια σε ηλικία 31 χρονών Εκτακτο Επίτροπο της Λευκάδας.

  Ἐν Κερκύρᾳ τῇ 21 Μαΐου 1801


  Δοθέντος ὅτι τὸ γόητρον τῆς Ἐπτανήσου Πολιτείας θὰ ἐμειοῦτο εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν ἄλλων Κρατῶν, ἄν εἰς τὰς γενναίας καὶ εὐγενεῖς προσπαθείας τῶν ἀηττήτων Ρωσικῶν στρατευμάτων δὲν προσετίθεντο καὶ αἱ ἰδικαί της, πρὸς ὑπεράσπισιν μιᾶς νήσου τῆς Πολιτείας καὶ ἀπόκρουσιν πάσης ἐναντίον ταύτης ἐχθρικῆς ἐπιδρομῆς.
  Δοθέντος, ὅτι κατὰ τὰς παρούσας κρισίμους περιστάσεις εἶναι ἀπαραίτητον, ὅπως ἐν Λευκάδι ὑπάρχῃ Ἀρχή τις, ἥτις, ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν καθηκόντων της, νὰ μὴ περιορίζεται ὑπὸ διατάξεων τοῦ Συντάγματος καὶ ὑπὸ τοιούτων τῶν ἰσχυόντων νόμων.
  Δοθέντος, ὅτι κατὰ τὸν νόμον τῆς 18 παρελθόντος Φεβρουαρίου, λόγω ἐξαιρετικῶν πολιτικῶν περιστάσεων, ἡ ἐξουσία τῆς Κυβερνήσεως δύναται νὰ διευρυνθῇ, ἄν ἤθελε συμβουλεύσει τοῦτο ἡ Γενική Τιμητεία.
  Ἡ Κυβέρνησις, συναινούσης καὶ τῆς Γενικῆς Τιμητείας, διατάσσει, ὅπως εἰς Ἔκτακτος Ἐπίτροπος της μεταβῇ εἰς Λευκάδα, ἴνα, λόγῳ τῶν σημερινῶν περιστάσεων, προνοήσῃ περὶ τῆς ἀμύνης καὶ τῆς ἀσφαλείας τῆς νήσου, χωρὶς νὰ δεσμεύηται ὑπὸ οὐδεμιᾶς περιοριστικῆς διατάξεως, πηγαζούσης, τόσον ἐκ τοῦ Συντάγματος, ὅσον καὶ ἐκ τῶν κειμένων νόμων.
  Ἡ ὡς ἄνω σπουδαία ἐντολὴ ἀνατίθεται εἰς τὸν εὐγενῆ κύριον κόμητα Ἰωάννην Καποδίστριαν καὶ τοῦτο διότι ὁ εὐγενὴς κύριος Πρύτανις Λευκάδος, ὡς ἐκ τοῦ φόρτου τῆς ἐργασίας του, δἐν δύναται ν’ ἀνταποκριθῇ πρὸς τὰς ἐν λόγῳ κρισίμους περιστάσεις.
  Το παρὸν διάταγμα γνωστοποιηθήτω πρὸς τὸν κύριον Πρύτανιν Λευκάδος ἐπὶ τῷ τέλει ὅπως οὖτος συνδράμῃ κατὰ δύναμιν τὸν ρηθέντα Ἔκτακτον Ἐπίτροπον κατὰ τὴν ἐνάσκησιν τῆς εἰς τοῦτον ἀνατεθείσης ἐντολῆς.


  Ἀντώνιος Λευκόκιλος, Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως
  Κόμης Σορδίνας, Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας

  Πηγή : Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια, τόμ. Β’