Ο Αλη Πασάς των Ιωαννίνων θέλει να καταλάβει την Αγια Μαύρα (Λευκάδα) με την βοήθεια των Γάλλων. Η Γερουσία της Επτανήσου Πολιτείας αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και διορίζει τον Ιωάννη Καποδίστρια σε ηλικία 31 χρονών Εκτακτο Επίτροπο της Λευκάδας.

Ἐν Κερκύρᾳ τῇ 21 Μαΐου 1801


Δοθέντος ὅτι τὸ γόητρον τῆς Ἐπτανήσου Πολιτείας θὰ ἐμειοῦτο εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν ἄλλων Κρατῶν, ἄν εἰς τὰς γενναίας καὶ εὐγενεῖς προσπαθείας τῶν ἀηττήτων Ρωσικῶν στρατευμάτων δὲν προσετίθεντο καὶ αἱ ἰδικαί της, πρὸς ὑπεράσπισιν μιᾶς νήσου τῆς Πολιτείας καὶ ἀπόκρουσιν πάσης ἐναντίον ταύτης ἐχθρικῆς ἐπιδρομῆς.
Δοθέντος, ὅτι κατὰ τὰς παρούσας κρισίμους περιστάσεις εἶναι ἀπαραίτητον, ὅπως ἐν Λευκάδι ὑπάρχῃ Ἀρχή τις, ἥτις, ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν καθηκόντων της, νὰ μὴ περιορίζεται ὑπὸ διατάξεων τοῦ Συντάγματος καὶ ὑπὸ τοιούτων τῶν ἰσχυόντων νόμων.
Δοθέντος, ὅτι κατὰ τὸν νόμον τῆς 18 παρελθόντος Φεβρουαρίου, λόγω ἐξαιρετικῶν πολιτικῶν περιστάσεων, ἡ ἐξουσία τῆς Κυβερνήσεως δύναται νὰ διευρυνθῇ, ἄν ἤθελε συμβουλεύσει τοῦτο ἡ Γενική Τιμητεία.
Ἡ Κυβέρνησις, συναινούσης καὶ τῆς Γενικῆς Τιμητείας, διατάσσει, ὅπως εἰς Ἔκτακτος Ἐπίτροπος της μεταβῇ εἰς Λευκάδα, ἴνα, λόγῳ τῶν σημερινῶν περιστάσεων, προνοήσῃ περὶ τῆς ἀμύνης καὶ τῆς ἀσφαλείας τῆς νήσου, χωρὶς νὰ δεσμεύηται ὑπὸ οὐδεμιᾶς περιοριστικῆς διατάξεως, πηγαζούσης, τόσον ἐκ τοῦ Συντάγματος, ὅσον καὶ ἐκ τῶν κειμένων νόμων.
Ἡ ὡς ἄνω σπουδαία ἐντολὴ ἀνατίθεται εἰς τὸν εὐγενῆ κύριον κόμητα Ἰωάννην Καποδίστριαν καὶ τοῦτο διότι ὁ εὐγενὴς κύριος Πρύτανις Λευκάδος, ὡς ἐκ τοῦ φόρτου τῆς ἐργασίας του, δἐν δύναται ν’ ἀνταποκριθῇ πρὸς τὰς ἐν λόγῳ κρισίμους περιστάσεις.
Το παρὸν διάταγμα γνωστοποιηθήτω πρὸς τὸν κύριον Πρύτανιν Λευκάδος ἐπὶ τῷ τέλει ὅπως οὖτος συνδράμῃ κατὰ δύναμιν τὸν ρηθέντα Ἔκτακτον Ἐπίτροπον κατὰ τὴν ἐνάσκησιν τῆς εἰς τοῦτον ἀνατεθείσης ἐντολῆς.


Ἀντώνιος Λευκόκιλος, Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως
Κόμης Σορδίνας, Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας

Πηγή : Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια, τόμ. Β’