Η Εταιρεία επιθυμεί με το έργο της, να αποδείξει πόσο επίκαιρα και πραγματοποιήσιμα είναι ακόμα και σήμερα τα οράματα του Ιωάννη Καποδίστρια. Η Διοικούσα Επιτροπή της Εταιρείας αποτελούνταν από τους Ανδρέα Κούκο, Αντώνιο Βογιατζή, Ναταλία Μελά, Γιοβάννα Αργυροηλιοπούλου και Πάριο Αναστάση.

Το Καταστατικό της Εταιρείας εγκρίθηκε με την 1433/6-3-2012 Aπόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η Εταιρεία είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό με έδρα την Παλλήνη Αττικής.

Σκοπός της Εταιρείας είναι: η δημιουργία ενός βήματος επικοινωνίας - λόγου – διαλόγου – μελέτης (επιστημονικής) θεμάτων διερεύνησης του πολιτικού – στρατιωτικού – διπλωματικού – κοινωνικού – εκπαιδευτικού - οικονομικού έργου του Ιωάννη Καποδίστρια στην Ελλάδα και διεθνώς.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, σε εθνικό – τοπικό - περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον, η Εταιρεία:

1. Διεξάγει ή ενισχύει έρευνες - μελέτες με ομάδες εργασίας ή επιτροπές από μέλη της ή μη σε συνεργασία με ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές ομάδες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σωματεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδρύματα, οργανισμούς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομαρχίες, περιφέρειες, υπουργεία, επιχειρήσεις , νομικά πρόσωπα κ.ο.κ.

2. Παράγει – εκδίδει ή συμμετέχει στην έκδοση κάθε φύσεως έντυπου υλικού ενημερωτικού και επιμορφωτικού όπως περιοδικού καθώς και ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού.

3. Διοργανώνει μόνη της ή με τη συνεργασία άλλων ελληνικών ή διεθνών φορέων, κάθε είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες με τη μορφή των διασκέψεων – συνεδρίων – διαλέξεων – συζητήσεων – συμποσίων – παραστάσεων – προβολών – εκθέσεων κ.ο.κ.

4. Οργανώνει, αναπτύσσει και διευθύνει κέντρα ως ολοκληρωμένα χωροσυστήματα, κυψέλες καλλιέργειας δραστηριοτήτων, ιστορικών συλλογών, βιβλιοθηκών κ.ο.κ.

5. Προτείνει και βραβεύει άτομα για την ιδιαίτερη προσφορά τους.

6. Οργανώνει την ανεύρεση, διάσωση, καταγραφή , μελέτη, διατήρηση και εξασφάλιση του πάσης φύσεως ιστορικού, λαογραφικού και γλωσσικού υλικού καθώς και τη συγκρότηση αρχείου που θα περιλαμβάνει έγγραφα, φωτογραφίες, κάθε φύσεως έντυπο υλικό (ηλεκτρονικό ή άλλο) και γενικό υλικό αποτύπωσης ιστορικών στοιχείων του έργου και της δράσης του Ιωάννη Καποδίστρια, Κυβερνήτη της Ελλάδας.

7. Παρέχει υποτροφίες.

8. Δημιουργεί και συντηρεί κέντρο - τράπεζα πληροφοριών, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, κ.ο.κ.

Ο κ. Ανδρέας Κούκος, Καθηγητής Νεώτερης Ιστορίας Σχολής Εθνικής Αμύνης- Νομικός- Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Έργου Ιωάννη Καποδίστρια, έδωσε διάλεξη με θέμα:
«Οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις του Ιωάννη Καποδίστρια για τη διεύρυνση των συνόρων του Ελληνικού Κράτους » την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013.