Μὲ νέα χαρὰ ξαναγυρίζω
στὸ ἀγαπημένο μου σχολειό.
Σὲ ξαναβρίσκω μὲ λαχτάρα.
μικρὸ θρανίο μου παλιό.
Γωνιά, ποὺ πέρσι σὲ κρατοῦσα,
σὰν μιὰ φωλίτσα μου, ὦ γωνιά,
δὲν θὰ μὲ ἰδῇς νὰ εἶμαι κοντά σου
ξανὰ καὶ τούτη τὴ χρονιά.
Μιὰ ἄλλη γωνιὰ στὴν ἄλλη τάξι
τώρα, γιὰ κοίτα, καρτερεῖ.
Κρατῶ βιβλία πιὸ μεγάλα
κι ἔχω ἕνα χρέος πιὸ βαρύ.


«Τραγουδιστὴς τῶν παιδιῶν»                                           Στέλιος Σπεράντσας

mathitis2

Πηγή  : Αναγνωστικό Γ' Δημοτικού 1955

Ποῦ πάει τὸ μικρουλάκι,
γιὰ ποῦ νὰ τρέχη μὲ χαρά;
μὲ τὴ σάκκα τὴν καινούργια
τὴν καθαρὴ ποδιά;
Ζωηρὸ καὶ χτενισμένο,
χαριτωμένο, καθαρό,
τρέχει μὲ χαρὰ μεγάλη
γιὰ τοῦ χωριοῦ μας τὸ σχολειό.
Γιὰ ἰδὲς ὀμορφιὰ καὶ χάρη
γιὰ ἰδὲς βῆμα ταχτικό,
καμαρώνει σὰ στρατιώτης,
ποὺ πηγαίνει στὸ στρατό!

 

Πηγή  : Αναγνωστικό Β' Δημοτικού 1949

Ἀπὸ ἡμέρες τώρα ἐγίνοντο ἑτοιμασίες στὸ σχολεῖο, γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν ἐξετάσεων. Ἡ μεγάλη αὐλὴ τοῦ σχολείου εἶναι ὁλοκάθαρη καὶ σημαιοστολισμένη. Ἔχει στηθῆ ἐκεῖ μιὰ πρόχειρη σκηνὴ καὶ μπροστά της εἶναι  τὰ καθίσματα.

Στὰ πρῶτα καθίσματα κάθεται ὁ παπᾶς τῆς ἐνορίας, ὁ Δήμαρχος καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι. Οἱ διδάσκαλοι καὶ οἱ  διδασκάλισσες ὑποδέχονται μὲ χαρὰ τοὺς γονεῖς τῶν παιδιῶν καὶ τοὺς τοποθετοῦν στὰ καθίσματα.

Στὴ μεγάλη αἴθουσα τοῦ σχολείου εἶχε ὀργανωθῆ ἡ Ἔκθεσις τοῦ Σχολείου. Ὅταν τελειώσῃ ἡ ἑορτή, ὅλος ὁ κόσμος θὰ περάσῃ νὰ τὴν ἐπισκεφθῇ.

Οἱ ἐξετάσεις, ποὺ τὰ παιδιὰ τὶς ἐπερίμεναν μὲ λαχτάρα, ἔγιναν,. Καὶ ὅσοι ἧσαν καλοὶ μαθηταὶ  ἐπροβιβάσθηκαν. Μὲ τί χαρὰ ἐπῆραν τὰ ἐνδεικτικά τους καὶ ἐπῆγαν στὰ σπίτια τους!

- Κοίτα, μητέρα! Ἄριστα. Σὲ ὅλα τὰ μαθήματα ἄριστα! λέγει ἡ Θάλεια.

Ὁ Λεωνίδας ἔτρεξε στὸ παντοπωλεῖο τους. Ἐκείνη τὴν ὥρα ὁ πατέρας του εἶχε μιὰ κοπιαστικὴ δουλειά.  Ἐσυγύριζε μὲ τὸν ὑπάλληλό του τὴν ἀποθήκη. Ἦτο πολὺ κουρασμένος. Μὰ σὰν τοῦ ἔδειξεν ὁ Λεωνίδας τὸ  ἐνδεικτικό, ἐξεκουράσθηκε.

'Aνοιξαν τὰ σχολεῖα. Φρεσκοχρωματισμένα καὶ ὁλοκάθαρα περιμένουν τὰ παιδιά!

῎Εφτασε ἡ 1η ᾽Οκτωβρίου. Τὴ λούζει ἕνας εὐχάριστος ἥλιος. Τὰ παιδιά μὲ καινούργιες ποδιές, μὲ τὴ σάκκα στὴν πλάτη, τρέχουν γιὰ τὸ σχολεῖο. Σὲ ὅποια γωνιὰ κι ἂν σταθῆς, θὰ ἰδῆς τὰ παιδάκια δυὸ - δυό, τρία - τρία ἢ κι ἀπὸ ἕνα - ἕνα νὰ χύνωνται στοὺς δρόμους, ποὺ ὁδηγοῦν στὸ σχολεῖο.

 Περπατοῦν καμαρωτὰ - καμαρωτά, ὅλο γέλια καὶ χαρές. Φτάνουν στὸ σχολεῖο. Κοιτάξτε τί γίνεται! Τί χαρὲς καὶ τί χαιρετίσματα!
 - Τί γίνεσαι, Κώστα;
 - Πῶς πέρασες, Πᾶνο;
 - Καλῶς την τὴν ῾Ελενίτσα!
 - Πότε ἤρθατε Νίνα; ἀκοῦς δεξιὰ καὶ ἀριστερά· ἕνας χαιρετισμὸς πάνω στὸν ἄλλο!
 Κι ἀρχίζουν ἀμέσως οἱ ἀτέλειωτες ὁμιλίες: -
 Τί ὡραῖα, ποὺ περάσαμε στὸ βουνὸ!...
 -᾽Εμεῖς ἐπήγαμε στὸ χωριὸ τοῦ παπποῦ!...
 - ῾Η θάλασσα... τί ὄμορφη, ποὺ ἦταν θάλασσα!
 -Ἄχ !... πότε πέρασαν κι ὅλα τρεῖς μῆνες;
 ῎Ετσι, καθὼς μιλοῦν τὰ παιδάκια, γεμᾶτα ὄρεξη καὶ χάρη, δὲ χορταίνει κανεὶς νὰ τὰ βλέπη.

mathitis

 Ἀλλὰ νά! κατεβαίνει στὴν αὐλὴ δάσκαλος, συνοδεύοντας τὸν Παπα - Δημήτρη, μὲ τὰ ὁλόασπρα γένεια.
 ῾Ο Παπούλης εὐλογεῖ μὲ ἀγάπη δεξιὰ κι ἀριστερά του τὰ παιδάκια· κι δάσκαλος χαμογελᾶ στὰ παιδιὰ καὶ στοὺς γονεῖς τους.
 Στὸ μέσο τῆς αὐλῆς εἶναι ἕνα τραπέζι στρωμένο μὲ κατάλευκο τρα πεζομάνδηλο.
 ῾Ο παπᾶς πλησιάζει, στὸ τραπέζι. Φορεῖ τὸ χρυσοκεντημένο πετραχήλι του· βγάζει τὸ καλυμμαύχι, του καὶ τὸ τοποθετεῖ στὴν ἄκρη τοῦ τραπεζιοῦ. Στὴ μέση εἶναι κάτασπρη λεκάνη μὲ ὁλοκάθαρο νερό· καὶ δεξιὰ ὁλόχρυσος Σταυρός, μέσα σὲ μυρωδᾶτα βασιλικά.
 Τὰ παιδιὰ βρέθηκαν στὴ στιγμὴ τοποθετημένα σὲ σχῆμα μεγάλου Π, γύρω ἀπὸ τὸ τραπέζι τοῦ Ἁγιασμοῦ.
 Δεξιὰ στὸ τραπέζι ἕνα παιδὶ ἀπὸ τὴν ἕκτη τάξη κρατεῖ καμαρωτὸ τὴν ὄμορφη Σημαία τοῦ σχολείου.
 Αὐτὴ τὴ στιγμὴ οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου ξεπερνοῦν τὰ δέντρα τοῦ κήπου καὶ λούζουν τὴ Σημαία καὶ τὸ γέρο - παπᾶ.
 Λάμπει ὁλόκληρος τώρα παπᾶς: Κι ἀμέσως ἀρχίζει: «Εὐλογητὸς Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».
 Καί, ψάλλοντας, βαφτίζει τὸ Σταυρὸ κι ἁγιάζει τὸ νερό. Ραντίζει ἔπειτα γύρω κι ἁγιάζει τὸ δάσκαλο, ὅλα τὰ παιδάκια καὶ τοὺς ἐπισκέπτες.
 Ὅλοι ἀσπάζονται τὸ Σταυρὸ καὶ φιλοῦν τὸ χέρι τοῦ παπᾶ. Κι ἑκεῖνος εὔχεται νὰ δώση ὁ Θεὸς σὲ ὅλους ὑγεία καὶ προκοπή.
 Ἕνα παιδὶ λέει ὡραῖο ποίημα γιὰ τὴ Σημαία. Κι ὁ δάσκαλος δίνει συμβουλὲς στὰ παιδιά.
 Αὐτὴ εἶναι ἡμέρα τοῦ Ἁγιασμοῦ.
 Αὔριο ἀρχίζουν οἱ ταχτικὲς ἐργασίες τοῦ σχολείου.

 

Πηγή: ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ γιὰ τὴ δευτέρα τάξη τοῦ δημοτικοῦ σχολείου
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1949